logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ประจำเดือนไม่มา

อาการ : ประจำเดือนไม่มา

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ภาวะขาดประจำเดือน (Amenorrhea)

ประจำเดือน (Menstruation) หมายถึง การมีเลือดออกมาทางช่องคลอดเป็นประจำทุกๆเดือน นานครั้งละ 2-7 วัน เป็นอาการแสดงของการเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น (11-14 ปี)