logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / บวมและมีโปรตีนในปัสสาวะ

อาการ : บวมและมีโปรตีนในปัสสาวะ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคไตรั่ว (Nephrotic syndrome)

โรคไตรั่ว(Nephrotic syndrome ย่อว่า NS หรืออีกชื่อคือ Nephrosis) ซึ่งบางท่านเรียกว่า “กลุ่มอาการเนฟโฟรติค หรือ โรคไตเนฟโฟรติค หรือโรคเนฟโฟรติค