logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / น้ำยาฆ่าเชื้อ

อาการ : น้ำยาฆ่าเชื้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ลูกอลส์ โซลูชั่น (Lugol’s solution)

ยาลูกอลส์ โซลูชั่น หรือ สารละลายลูกอลส์(Lugol’s solution) หรือจะเรียกว่า ลูกอลส์ ไอโอดีน(Lugol’s iodine) หรือบางครั้งเรียกว่า Aqueous iodine