logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

อาการ : นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาละลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Chemolysis of urinary calculi)

ยาละลายนิ่ว(Chemolysis) ในบทความนี้หมายถึง ยาที่ช่วยให้ผลึกของก้อนนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะละลายได้(Chemolysis of urinary calculi)