logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องเฟ้อจากภาวะไร้กรดเกลือ

อาการ : ท้องเฟ้อจากภาวะไร้กรดเกลือ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

บีเทนไฮโดรคลอไรด์ (Betaine hydrochloride)

ระบบการย่อยของกระเพาะอาหารในมนุษย์จะต้องมีกรดไฮโดรคลอริก(Hydrochloric acid ย่อว่า HCl หรือ กรดเกลือ)เป็นองค์ประกอบสำคัญ