logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ทารกไม่ดิ้น

อาการ : ทารกไม่ดิ้น

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ทารกเสียชีวิตในครรภ์ (Intrauterine fetal demise)

หากแพทย์ตรวจพบว่าขนาดของครรภ์ไม่โตขึ้นตามที่ควรจะเป็น ฟังไม่ได้ยินการเต้นของเสียงหัวใจทารกโดยใช้เครื่องช่วยฟัง น้ำหนักมารดาไม่เพิ่มขึ้น