logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ทารกในครรภ์ไม่โต

อาการ : ทารกในครรภ์ไม่โต

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

รกเสื่อม (Placental insufficiency)

รกเสื่อม จะทำให้เลือดที่ส่งจากมารดาไปยังทารกไม่เพียงพอให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ หรือคือ ทารกเกิดมีภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ