logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ทารกในครรภ์ตัวโต

อาการ : ทารกในครรภ์ตัวโต

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ทารกในครรภ์ตัวโต (Fetal Macrosomia)

คำจำกัดความตามตำราต่างประเทศ “ภาวะทารกในครรภ์ตัวโต หรือ ทารกตัวโต หรือเด็กตัวโต หรือเด็กในท้องตัวโต หรือเด็กในครรภ์ตัวโต (Fetal macrosomia)”