logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ทารกในครรภ์ดิ้นลดลง

อาการ : ทารกในครรภ์ดิ้นลดลง

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ภาวะเครียดของทารกในครรภ์ (Fetal distress)

ภาวะเครียดของทารกในครรภ์ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Fetal distress เป็นการบ่งบอกว่า ทารกที่อยู่ในครรภ์อยู่ในภาวะที่อันตราย