logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ทั้งทางสมองและกล้ามเนื้อ

อาการ : ทั้งทางสมองและกล้ามเนื้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กาบา รีเซปเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Gaba receptor antagonist)

ยาในกลุ่มกาบา รีเซปเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีสรรพคุณดังนี้ ใช้เป็นยาถอนพิษในผู้ป่วยที่ได้รับยาเบนโซไดอะซิปีน (Benzodiazepine) เกินขนาดเช่น Flumazenil