logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด

อาการ : ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

วัคซีนพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)

เมื่อคนได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะมีระยะฟักตัวของโรคก่อนที่จะแสดงอาการที่แตกต่างกันโดย มีช่วงได้ตั้งแต่ 5 วันถึง 5 ปี (พบนานที่สุด 8 ปี)