logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการให้ผิวขาว

อาการ : ต้องการให้ผิวขาว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารทำให้ผิวขาว (Skin whitening agent)

สารทำให้ผิวขาว หรือ สารปรับผิวขาว หรือ สารทำให้ผิวขาว หรือเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ‘สกินไวเทนนิง’ (Skin whitening agent หรือ Skin whitening หรือ Whitening)