logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการให้กล้ามเนื้อหย่อน

อาการ : ต้องการให้กล้ามเนื้อหย่อน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาหย่อนกล้ามเนื้อ (Nondepolarizing neuromuscular blocker)

ยาหย่อนกล้ามเนื้อมีสรรพคุณดังนี้ ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวระหว่างการผ่าตัด, ช่วยให้การสอดท่อช่วยหายใจเข้าท่อลมทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น