logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

อาการ : ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ครีอะทีน (Creatine)

ครีอะทีน(Creatine)เป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่พบตามธรรมชาติในสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยมีหน้าที่เร่งการทำงานของสาร Adenosine triphosphate (ATP)