logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการสวยงาม

อาการ : ต้องการสวยงาม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เครื่องสำอาง (Cosmetics) และเครื่องประทินผิว (Toiletry)

เครื่องสำอาง(Cosmetics) และเครื่องประทินผิว บางท่านเรียก เครื่องแป้ง (Toiletry) มีประวัติยาวนานไม่น้อยกว่า 6,000 ปีมาแล้ว