logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการระงับความรู้สึกเจ็บปวด

อาการ : ต้องการระงับความรู้สึกเจ็บปวด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาระงับความรู้สึก (Anesthetic drugs)

ยาระงับความรู้สึก(Anesthetic drugs หรือ Anesthetics หรือ Anesthetic medication) เป็นกลุ่มยาที่ช่วยป้องกันอาการเจ็บ/ปวดโดยใช้กลไกปิดกั้นความรู้สึก