logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการขยายรูม่านตา

อาการ : ต้องการขยายรูม่านตา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โฮมาโทรปีน (Homatropine)

ยาโฮมาโทรปีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ สำหรับขยายรูม่านตาและเพื่อทดสอบ/ตรวจสภาพของลูกตา, สำหรับการรักษาการอักเสบของยูเวีย/ยูเวียอักเสบ (Uveitis)