logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการกระตุ้นสมอง

อาการ : ต้องการกระตุ้นสมอง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โมโนเอมีน รีลีสซิ่ง เอเจนท์ (Monoamine releasing agent)

กลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายล้วนอยู่ภายใต้คำสั่งจากเซลล์ในระบบประสาท นักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกชนิดระบบประสาทออกเป็น 3 ประเภท