logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการกระตุ้นความบันเทิง

อาการ : ต้องการกระตุ้นความบันเทิง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยากระตุ้นความบันเทิง (Recreational drug)

หากฟังดูผิวเผิน สาร/ยา(ยา)กระตุ้นความบันเทิง(Recreational drug) น่าจะเป็นกลุ่มยาที่ทำให้จิตใจรู้สึกสนุกสนาน มีความเบิกบานสบายใจ