logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตุ่ม

อาการ : ตุ่ม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตุ่ม (Wheal) เม็ด (Small lump) ผื่น (Rash) ผด (Heat rash)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ตุ่ม (Wheal หรือ Hive) หมายถึง เม็ดที่ขึ้นที่ผิวหนัง เม็ด (Small lump) หมายถึง ของที่เป็นก้อนกลมขนาดเล็กๆ และ ผื่น (Rash) หมายถึง ตุ่มที่ผุดขึ้นเป็นพืดบนผิวหนัง ซึ่งถ้าขึ้นเป็นผื่นเม็ดเล็กๆตามผิวหนังมักขึ้นเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวและมีอาการคันจะเรียกว่า “ผด”

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

ตุ่มยุงกัด (Mosquito bites)

ตุ่มยุงกัดจะหายได้เอง ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของร่างกายต่อโปรตีนในน้ำลายยุง ทั่วไปมักเป็น 20 - 30 นาที แต่บางคนอาจมีอาการได้นาน 2 - 3 วัน