logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดเชื้อไวรัส

อาการ : ติดเชื้อไวรัส

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาต้านไวรัส (Antiviral drugs)

ยาต้านไวรัส (Antiviral drugs) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการต่างๆที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยยาต้านไวรัสแต่ละชนิดจะใช้กับเชื้อไวรัสชนิดที่แตกต่างกัน