logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดเชื้อเฉพาะที่

อาการ : ติดเชื้อเฉพาะที่

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ดีควาลิเนียม (Dequalinium)

ยาดีควาลิเนียมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ ใช้เป็นยาลูกอมแก้เจ็บคอ รักษาแผลในช่องปาก, ใช้เป็นยาเหน็บช่องคลอดในกรณีมีตกขาวอันเนื่องจากการติดเชื้อ