logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตาเห็นภาพมัวลง

อาการ : ตาเห็นภาพมัวลง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

โรคของจอตา โรคจอตา (Retinal disease)

จอตา (Retina) บางคนเรียกว่า จอประสาทตา หรือจอรับภาพของตา เป็นส่วนชั้นในสุดของเปลือกหรือผนังของลูกตา โดยเปลือกลูกตามี 3 ชั้น