logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตาเห็นภาพผิดปกติ

อาการ : ตาเห็นภาพผิดปกติ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง (Pituitary tumor)

ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland หรือ Hypophysis) เป็นต่อมในระบบต่อมไร้ท่อ อยู่ตรงกลางในแอ่งของกระดูกส่วนที่เป็นฐานของกะโหลก โดยอยู่ข้างใต้สมอง/ขมอง จึงได้ชื่อว่า ต่อมใต้สมอง ต่อมนี้มีรูปร่างค่อนข้างกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร (ซม.) และหนักประมาณ 60 มิลลิกรัม ด้านบนของต่อมจะอยู่ติดกับส่วนของประสาทตาทั้งจากตาซ้ายและตาขวา ที่เรียกว่า Optic chiasm ดังนั้นโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองจึงส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติในการมองเห็นได้ทั้งตาซ้ายและตาขวาหรือทั้ง2ตา