logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตาเขม่น

อาการ : ตาเขม่น

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ตาเขม่น (Benign eye lid twitching)

ตาเขม่น เป็นอาการไม่ใช่โรค คือ อาการกระตุกไม่แรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆตา โดยกระตุกเป็นๆหายๆ ส่วนใหญ่หายได้เอง อาการตาเขม่นนี้ คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคย