logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตาสั้นมาก

อาการ : ตาสั้นมาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

กระจกตารูปกรวย (Keratoconus)

ไม่ขยี้ตา เพราะอาจเป็นสาเหตุให้กระจกตาผิดรูปได้มากขึ้น และ/หรือเพิ่มโอกาสติดเชื้อของตารวมทั้งของกระจกตาจากมือที่ไม่สะอาด ซึ่งถ้าเคือง/คันตา