logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตามัวจากยา

อาการ : ตามัวจากยา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

การตรวจคัดกรองตาเมื่อใช้ยาคลอโรควิน (Screening for chloroquine retinopathy)

ปัจจุบันมีการใช้ ยาChloroquine (CQ) และยาHydroxychloroquine (HCQ) ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า Diroquin, Genocin, Plaquienil เป็นต้น