logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตัวใหญ่เกินคนปกติ

อาการ : ตัวใหญ่เกินคนปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เพกวิโซแมนท์ (Pegvisomant)

ยาเพกวิโซแมนท์(Pegvisomant) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคอะโครเมกาลี (Acromegaly, สภาพโตเกินไม่สมส่วน)ซึ่งมีสาเหตุจากต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต