logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตัวและตาเหลือง

อาการ : ตัวและตาเหลือง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคไวรัสตับอักเสบ ซี (Viral hepatitis C)

ไวรัสตับอักเสบ ซี จัดเป็นโรครุนแรง เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรคตับแข็ง และ โรคมะเร็งตับ