logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตัวบวม

อาการ : ตัวบวม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไตอักเสบ (Nephritis)

ไตอักเสบในระยะแรกอาจไม่พบมีอาการได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีและตรวจเลือดดูการทำงานของไตร่วมด้วยเสมอ