logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตับม้ามโต

อาการ : ตับม้ามโต

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตับม้ามโต (Hepatosplenomegaly)

ตับม้ามโต (Hepatosplenomegaly) เป็นภาวะหรืออาการแสดงไม่ใช่โรค หมายถึง การที่มีทั้งตับและม้ามโตพร้อมๆกัน