logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตรวจพบโดยบังเอิญ

อาการ : ตรวจพบโดยบังเอิญ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไขมันพอกตับ (Fatty liver)

โรคไขมันพอกตับ หรือบางท่านเรียกว่า ไขมันเกาะตับ หรือไขมันจับตับ หรือกรดไขมันพอกตับ หรือไขมันจุกตับ (Fatty liver หรือ Fatty liver disease ย่อว่า FLD)