logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตกขาวเรื้อรัง

อาการ : ตกขาวเรื้อรัง

โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง

มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer)

จากสถิติทั่วโลกนั้น มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ซึ่งรวมทั้งในประเทศไทยด้วย เป็นมะเร็งของผู้ใหญ่

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (Loop electrosurgical excision procedure –LEEP)

การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (Loop electrosurgical excision procedure ย่อว่า LEEP; ลีพ) เป็นหัตถการทางนรีเวชชนิดหนึ่ง เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย