logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ดีซ่าน

อาการ : ดีซ่าน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคไวรัสตับอักเสบ บี (Viral hepatitis B)

ตับอักเสบ บี/โรคตับอักเสบ บี (Hepatitis B) หรือ โรคไวรัสตับอักเสบ บี (Viral hepatitis B infection หรือ Hepatitis B infection)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)

พบบ่อยมี 2 สาเหตุซึ่งรวมกันเป็นประมาณ 80% ของโรคตับอ่อนอักเสบทั้งหมด คือ จากโรคนิ่วในถุงน้ำดี (และโรคนิ่วในท่อน้ำดี) และจากการดื่มสุรา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

นิ่วท่อน้ำดี นิ่วทางเดินน้ำดี (Biliary tract stone) นิ่วในตับ (Hepatolithiasis)

โดยทั่วไปการพยากรณ์โรคของนิ่วท่อน้ำดีคือ เป็นโรคไม่รุนแรง เป็นโรคที่รักษาหายได้ แต่มีผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและ/หรือเมื่อมาพบแพทย์ล่าช้า