logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ซีดจากขาดเหล็ก

อาการ : ซีดจากขาดเหล็ก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เฟอรัส ซัลเฟต (Ferrous sulfate)

รักษาและป้องกันภาวะโลหิตจางอันเนื่องมาจากการขาดธาตุเหล็ก, ช่วยเสริมสร้างการผลิตเม็ดเลือดแดงหลังจากการบริจาคโลหิตหรือหลังการเสียเลือดมาก ธาตุเหล็ก