logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ช่องปากผิดปกติ

อาการ : ช่องปากผิดปกติ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคช่องปาก หรือ โรคของช่องปาก (Oral disease)

โรคช่องปาก หรือ โรคของช่องปาก(Oral disease)คือ โรค/ภาวะผิดปกติที่เกิดกับเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆของช่องปากจนส่งผลให้อวัยวะต่างๆในช่องปากทำงานที่ผิดปกติ