logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ช็อกจากเสียน้ำ

อาการ : ช็อกจากเสียน้ำ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารละลายอะซิเตท ริงเกอร์ (Acetate ringer’s solution)

สารละลายริงเกอร์อะซิเตต(Acetate ringer’s solution) ประกอบไปด้วยเกลือแร่หลายชนิดที่นำมาละลายในน้ำกลั่น และผ่านกระบวนการอบไอน้ำทำให้ปราศจากเชื้อ(Sterilization)