logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ชาปลายมือปลายเท้า

อาการ : ชาปลายมือปลายเท้า

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคเส้นประสาท (Peripheral neuropathy)

เมื่อท่านมีความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้น จึงควรรีบมาพบแพทย์ทันที อย่าปล่อยให้อาการเป็นมาก เพราะผลการรักษาโรคทางระบบประสาทจะได้ผลดีหรือไม่นั้น