logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ชักไม่หยุด

อาการ : ชักไม่หยุด

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ภาวะชักต่อเนื่อง (Status epilepticus)

เพียงระยะเวลาสั้นๆ 1-2 นาที อาการชักก็หยุดเองในผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีอาการชักอย่างต่อเนื่องเกิน 5 นาที