logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ชักขณะหลับ

อาการ : ชักขณะหลับ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ชักขณะหลับ (Nocturnal seizure)

อาการชัก สามารถเกิดขึ้นได้กับคน ทุกเพศ ทุกวัย แล้วยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลา กลางวัน กลางคืน ขณะตื่น หรือขณะนอนหลับ