logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ชัก

อาการ : ชัก

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน

ไข้ชัก (Febrile seizure)

โรคไข้ชักมีภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก ส่วนใหญ่ที่ควรระวังจะเป็นเรื่องการหายใจ การสำลัก และอุบัติเหตุ เช่น การตกเตียง ไม่พบการเสียชีวิตจากโรคไข้ชัก

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

การปฐมพยาบาล การดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรครุนแรงสูงสุด ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด มีความปลอดภัยสูง เมื่อถูกสุนัขหรือสัตว์อื่นกัด

โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia)

ยังไม่มีวิธีใดที่สามารถป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษได้ 100% แต่เมื่อเริ่มตั้งครรภ์หรือเมื่อเตรียมตั้งครรภ์สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

การชัก (Seizure)

ชัก (Seisure หรือ Convulsion) เป็นอาการไม่ใช่โรค เกิดจากการที่กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งและคลายตัวอย่างรวดเร็วติดต่อกัน จึงส่งผลให้เกิดเป็นอาการกระตุกอย่างรวดเร็วขึ้น