logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / จุดดำบนใบหน้า

อาการ : จุดดำบนใบหน้า

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อาร์บูติน (Arbutin)

ยาอาร์บูติน(Arbutin) เป็นสารประกอบประเภทไกลโคไซด์(Glycoside) มีสูตรเคมีคือ C12H16O7 และสามารถสกัดสาร/ยาอาร์บูตินได้จากพืชจำพวกแบร์เบอร์รี่(Bearberry)