logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / จิตเภท

อาการ : จิตเภท

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ริสเพอริโดน (Risperidone)

ยาริสเพอริโดนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาโรคจิตเภท (Schizophrenia), รักษาโรคไบโพลาร์/โรคอารมณ์สองขั้ว หยุดการใช้ยานี้ทันทีหากพบความผิดปกติของผู้ป่วย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไอโลเพอริโดน (Iloperidone)

ยาไอโลเพอริโดน (Iloperidone) อยู่ในกลุ่มยารักษาโรคจิตรุ่นที่ 2 (Atypical antipsychotics) ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดอาการโรคจิตเภท(Schizophrenia) ในปี ค.ศ.2013