logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ง่วงซึม

อาการ : ง่วงซึม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ซึม (Drowsiness)

ง่วงซึม (Drowsiness) คือ อาการง่วงนอนที่มากเกินปกติ นอนหลับกลางวัน หรือหลับผิด ปกติระหว่างการทำงานหรือในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นการง่วงที่ไม่สมควร

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก ภาวะเลือดออกที่ผิวสมอง (Epidural hema toma)

การป้องกันภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก ทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ โดยการใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ยานพาหนะ

โดย พรลภัส บุญสอน

ยากดประสาทส่วนกลาง (CNS depressants)

ยากดประสาทส่วนกลาง หรือยากดระบบประสาทส่วนกลาง หรือบางครั้งเรียกย่อว่า ยากดประสาท (CNS depressants หรือ Central nervous system depressants)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กดการทำงานของสมอง (CNS depression)

กดสมอง หรือ กดการทำงานของสมอง หรือกดประสาท หรือ กดระบบประสาท หรือกดระบบประสาทส่วนกลาง หรือ กดการทำงานของระบบประสาท (Central nervous system depression)