logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความรู้สึกผิดปกติ

อาการ : ความรู้สึกผิดปกติ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

กลุ่มอาการกิลแลงบาร์เร โรคจีบีเอส (Guillan Barre syndrome: GBS)

โรคจีบีเอส เป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนปลาย โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดยังไม่ทราบชัดเจน