logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน

อาการ : ความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ลาเบทาลอล (Labetalol)

ยาลาเบทาลอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อใช้เป็นยาลดความดันโลหิต, ใช้ลดความดันโลหิต สูงแบบฉุกเฉิน (Hypertensive emergency)