logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความดันโลหิตสูงขั้นวิกฤติ

อาการ : ความดันโลหิตสูงขั้นวิกฤติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โซเดียมไนโตรปรัสไซด์ Sodium nitroprusside

ยาโซเดียมไนโตรปรัสไซด์(Sodium nitroprusside ย่อว่า SNP)เป็นสารประกอบ อนินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมี คือ Na2[Fe(CN)5NO)2H2O ลักษณะเป็นผงผลึกสีแดง