logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืน

อาการ : ความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อีทิเลไฟร์น (Etilefrine)

ยาอีทิเลไฟร์น(Etilefrine หรือ Etilefrine hydrochloride หรือ Etilefrine HCl) เป็นยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของหัวใจ ทางคลินิกใช้เป็นยารักษาภาวะ