logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขาดฮอร์โมน

อาการ : ขาดฮอร์โมน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฮอร์โมนทดแทนบำบัด (Hormone replacement therapy)

ฮอร์โมน เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ ผลิตจากอวัยวะระบบต่อมไร้ท่อที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ฮอร์โมนจะทำหน้าที่เหมือนผู้นำข่าวสาร