logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขาดน้ำตาลในเลือด

อาการ : ขาดน้ำตาลในเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารละลายเด็กซ์โตรส (Dextrose solution)

เด็กซ์โตรส(Dextrose)หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ น้ำตาลกลูโคส (Glucose) ทางเคมีจัดให้เด็กซ์โตรสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ผลิตมาจากพืชประเภทข้าวโพด